Skip to content

Month: February 2022

Mendahulukan Fardhu ‘Ain daripada Fardhu Kifayah

Sekolah harus didesain menjadi institusi penegak ilmu. Oleh karenanya, sekolah dan orang tua bertanggung jawab menginternalisasikan ilmu fardhu ‘ain kepada murid-muridnya, jauh sebelum memfokuskan pada pengembangan ilmu fardhu kifayah.